Some image
  

Tijdelijke regeling werktijdverkorting vanwege kredietcrisis

Lijdt u een acuut omzetverlies vanwege de kredietcrisis, dan kunt u een verzoek indienen voor tijdelijke werktijdverkorting voor uw werknemers.

 

Regeling werktijdverkorting

De regeling werktijdverkorting (WTV) kon tot voor kort alleen bij buitengewone omstandigheden, zoals bijvoorbeeld blikseminslag of brand, worden toegepast. De regeling kan nu eveneens worden toegepast als een (gezond) bedrijf door de kredietcrisis in acute problemen is gekomen. Om voor de regeling werktijdverkorting in aanmerking te komen, dient u aan een aantal aanvullende voorwaarden te voldoen.

Aanvullende voorwaarden

Zo moet:

  • uw omzet in de 2 maanden voorafgaand aan uw aanvraag minimaal 30% zijn gedaald ten opzichte van de 2 maanden daarvoor. Hierbij moeten seizoensinvloeden buiten beschouwing worden gelaten. De omzetdaling van ten minste 30% moet daarom worden vergeleken met de ontwikkeling in dezelfde periode (2×2 maanden) een jaar eerder;
  • u de omzetdaling aantonen met een accountantsverklaring;
  • u een verklaring met inspanningsverplichting tot scholing en detachering bij de aanvraag voegen.

Tijdelijke regeling

U kunt tot 1 januari 2009 uw aanvraag bij het ministerie van SZW indienen. Let op: de regeling wordt eerder gesloten als blijkt dat het aantal van 20.000 werknemers (in voltijd) waarvoor werktijdverkorting is toegestaan, is bereikt. De WTV geldt in beginsel voor 6 weken en kan tot maximaal 24 weken worden verlengd.

De regeling geldt niet alleen voor werknemers met een vast dienstverband, maar ook voor werknemers met een tijdelijk contract, zolang het contract loopt en er WW-rechten bestaan. Als WTV wordt verleend, kan voor de betrokken werknemer een beroep op de WW worden gedaan. De werknemer ontvangt dan, tijdens het dienstverband, een WW-uitkering voor het deel van zijn werktijd waarvoor WTV is verleend. Het aantal werknemers dat onder de regeling kan worden gebracht is gerelateerd aan uw omzetdaling. Daalt de omzet met 40%, dan kunt u voor 40% van de totale arbeidsuren van uw bedrijf WTV aanvragen. De aanvraag moet schriftelijk worden gedaan. Dit kunt u doen door een formulier te downloaden via de website van het ministerie van SZW (www.minszw.nl)

Let op!

Voldoet u niet aan de aanvullende voorwaarden voor de WTV-regeling, dan kunt u ook andere maatregelen nemen om te voorkomen dat u werknemers (direct) moet ontslaan. U kunt denken aan een beperktere loonstijging, afspraken voor verlofregelingen, korter werken of arbeidsverkorting met inlevering van loon.