Corona update – 1 april 2020

Via deze berichtgeving willen wij u graag op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen omtrent de diverse steunmaatregelen. In deze update geven we u nadere toelichting op de reikwijdte van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) en de NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid).

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) – meer sectoren in aanmerking

Sectoren die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. De website https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes geeft aan of u in aanmerking komt voor deze regeling.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft recent veel signalen ontvangen dat er SBI-codes ontbreken in de vastgestelde lijst. Als uw SBI-code niet overeenkomt met de eerder vastgestelde SBI-codes, dan kan door middel van een speciaal formulier getracht worden de tegemoetkoming alsnog te realiseren. Het formulier vindt u op
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-ontbrekende-sbi-codes-wssl

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn 31 maart jl. bekend gemaakt. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Tegemoetkoming loonkosten
 • De NOW bestaat uit een subsidie van maximaal 90% van de loonsom naar rato van omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% bedraagt de subsidie 90% van de loonkosten;
 • Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die in Nederland sociaal verzekerd is, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd;
 • Aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden ook gecompenseerd;
 • Loon boven € 9.538 per maand (2 keer het maximum dagloon) komt niet voor subsidie in aanmerking.
Omzetdaling
 • Er moet sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 20% in een periode van 3 maanden, beginnend op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. De keuze voor de startdatum is aan de werkgever.
 • De omzetdaling in de drie gekozen maanden (vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei 2020) wordt vergeleken met de gemiddelde omzet over heel 2019 (gedeeld door 4). Het kan voorkomen dat de omzet over het jaar 2019 niet representatief is, bijvoorbeeld door groei van de onderneming of seizoenspatronen. In dat geval wordt geen correctie toegepast. De omzet over het jaar 2019 is leidend.
 • Als de werkgever onderdeel uitmaakt van een samenstelling van rechtspersonen (concern) dan wordt er gekeken naar de omzetdaling op concernniveau.
Voorschot

Er wordt een voorschot uitbetaald van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag aangeleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Het voorschot wordt in 3 termijnen betaald. Het streven is om betaling van de eerste termijn binnen 2-4 weken na indiening van de aanvraag te voldoen.

Geen bedrijfseconomische ontslagen

Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en lonen door te betalen. Gedurende de periode waarover subsidie wordt ontvangen mogen geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen worden ingediend.

Stappenplan

Voor de aanvraag dienen de volgende stappen te worden doorlopen:

 1. De werkgever of intermediair vraagt subsidie aan voor de loonsom in maart, april en mei 2020 in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%.
 2. Als de werkgever verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan de werkgever aangeven dat hij de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten aanvangen (per 1 april of 1 mei 2020). De loonsom waarvoor subsidie wordt aangevraagd blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020.
 3. De werkgever noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier, zodat beide cijfers zien op een omzet over drie maanden.
 4. Op basis daarvan berekent de werkgever het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld.
 5. Het UWV zal binnen 2-4 weken na de aanvraag een voorschot van 80% van de subsidie overmaken.
 6. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de subsidie is toegekend, moet een vaststelling van de subsidie worden aangevraagd. In beginsel is hier een accountantsverklaring voor nodig (hierover volgt later meer informatie).
 7. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken de definitieve hoogte van de subsidie vaststellen.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regelingen of de maatregelen als gevolg het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.