Corona update – 6 april 2020

Via deze berichtgeving willen wij u graag op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen omtrent de NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) en de benodigde gegevens ten behoeve van de aanvraagprocedure. Aanvragen kunnen vanaf 6 april 2020 en tot en met 31 mei 2020 worden gedaan. Daarnaast treft u informatie aan over (de verlaging van) het gebruikelijk loon van de DGA.

NOW (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid)

Bedrijven/instellingen die gedurende 3 maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 45% van de totale loonsom (0,51000,9), etc. Als het UWV positief oordeelt, keert het een voorschot van 80% uit, verspreid over 3 termijnen. Het eerste deel krijg je binnen 2 tot 4 weken na je aanvraag.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Voorwaarden
 • Gedurende 3 maanden wordt een omzetverlies van tenminste 20% verwacht. Bij het bepalen of er sprake is van een omzetdaling dient gekeken te worden naar de omzet van de groep, zoals deze op 1 maart 2020 bestond.
 • Tijdens de periode dat tegemoetkoming wordt ontvangen, wordt geen aanvraag voor ontslag om bedrijfseconomische redenen ingediend.
 • De aanvrager is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt.
 • De aanvrager is verplicht om de werknemers te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De aanvrager moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie moet je als aanvrager inzage geven in deze administratie als daarom wordt verzocht.
 • De aanvrager moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring (hierover later meer).
 • Als de aanvrager loonkostensubsidie ontvangt voor een werknemer, moet hij aan de gemeente waarvan hij de loonkostensubsidie ontvangt, melding doen van de NOW-toekenning.
Voorschot

Er wordt een voorschot uitbetaald van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag aangeleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Het voorschot wordt in 3 termijnen betaald. Het streven is om betaling van de eerste termijn binnen 2-4 weken na indiening van de aanvraag te voldoen.

Voor de aanvraag benodigde informatie
 • uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 • als u eerder werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer. Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.
 • het loonheffingennummer
 • voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode
 • het rekeningnummer en de tenaamstelling. Dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Wij maken de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.

Gebruikelijk loon DGA

De Belastingdienst meldt dat als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, de B.V. en de DGA gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon mogen afspreken. Hiervoor is geen instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst nodig.

Het gebruikelijk loon van de DGA voor 2020 wordt achteraf bepaald. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de bv en bestaat meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon. Het gebruikelijk loon kan niet met terugwerkende kracht verlaagd worden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regelingen of de maatregelen als gevolg het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.