Corona update – 7 juli 2020 – NOW 2.0

Via deze berichtgeving willen wij u graag op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen omtrent de NOW 2.0 (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) en de benodigde gegevens ten behoeve van de aanvraagprocedure. Aanvragen kunnen vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 worden gedaan.

NOW 2.0 (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid)

Bedrijven/instellingen die gedurende 4 maanden ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020 een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling.

Omzetverlies inschatten

U moet het omzetverlies in beginsel opgeven voor de periode juni tot en met september. Probeer dit bij uw aanvraag zo goed mogelijk te doen om te voorkomen dat u later een teveel uitbetaald bedrag moet terugbetalen. Bij een omzetverlies van 100% wordt maximaal 90% van de loonkosten vergoed, waar een omzetverlies van 50% leidt tot uitkering van 45% van de loonkosten.

Wanneer volgt betaling?

Na goedkeuring van uw aanvraag volgt de uitbetaling van een voorschot van 80% van de tegemoetkoming voor de eerste twee maanden. Twee maanden later ontvangt u het volgende voorschot, 80% over de laatste twee maanden. Achteraf volgt de definitieve berekening en krijgt u het restant uitbetaald. Heeft u te veel ontvangen, dan moet u dit terugbetalen.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW 2.0 is toegekend, dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Afhankelijk van de hoogte van de uitkering is hier een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 52 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Bruto loon plus 40%

Voor de berekening van de tegemoetkoming in de loonkosten wordt het brutoloon van uw werknemers verhoogd met 40% voor bijkomende kosten, zoals het vakantiegeld. In de eerdere regeling, NOW 1.0, was dit nog 30%.

Wijziging sanctie bij ontslag

Ten opzichte van de NOW 1.0-regeling is ook de sanctie bij ontslag gewijzigd. Deze bedraagt 5% van de totale tegemoetkoming, maar alleen als u voor 20 of meer werknemers ontslag aanvraagt.

Let op! De sanctie van 5% is niet van toepassing als u een akkoord over de ontslagaanvraag heeft bereikt met de vakbonden of een andere vertegenwoordiging van uw werknemers. Is er geen akkoord, dan blijft de sanctie ook achterwege als over het ontslag een mediationverzoek is ingediend bij de Stichting van de Arbeid.

Voorwaarden
  • Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over 4 maanden (juni-september) komt in aanmerking. Ook werkmaatschappijen waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft terwijl de werkmaatschappij ten minste 20% omzetverlies heeft, komen in aanmerking. Voorwaarde daarbij is dat de werkmaatschappij wel een eigen rechtspersoonlijkheid heeft.
  • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
  • Over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is (voorschot vanaf € 100.000,-). Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden.
  • De werkgever betaalt zijn werknemers 100% door.
  • De werkgever is verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de loonkosten.
  • De werkgever is verplicht om de werknemersvertegenwoordiging te informeren over een toegekende aanvraag.
  • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie.
  • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
  • De werkgever moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
  • De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring.
Hoe aan te vragen?

Aanvragen kan sinds maandag 6 juli digitaal via de site van het UWV. Indien gewenst kunnen wij deze aanvraag voor u verzorgen. Wij verzoeken u dan om een e-mail te sturen naar corona@vanboekel.nl. Na ontvangst van de e-mail ontvangt u van ons een ingevuld machtingingsformulier waarop u de omzet (verwachting) over 2020 voor de aangegeven maanden dient aan te geven. Na ondertekening van het formulier kunt u deze retourneren naar het bovengenoemde e-mailadres. Vervolgens zullen wij zorg dragen voor het aanvragen van de uitkering.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regelingen of de maatregelen als gevolg het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.