Corona update – 9 april 2020

Via deze berichtgeving willen wij u graag op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen omtrent de diverse steunmaatregelen. In deze update geven we u nadere toelichting op de reikwijdte van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) alsmede de mogelijkheden met betrekking tot het aanvragen van uitstel van betaling van belastingschulden.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (COVID-19) – meer sectoren in aanmerking

Het kabinet heeft besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. Zo komen, mits men voldoet aan de voorwaarden, nu ook groothandelsbedrijven, reparatie- en verhuurbedrijven alsmede bijvoorbeeld paramedici in aanmerking voor de subsidie ad € 4.000. De tegemoetkoming is eenmalig en per onderneming.

De bijbehorende SBI-codes vindt u via onderstaande website en zijn in de zoektool SBI-codes van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opgenomen. Komt uw hoofdactiviteit overeen met een van de toegevoegde SBI-codes? Dan kan de tegemoetkomning vanaf 15 april 2020 worden aangevraagd.
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het Handelsregister;
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen;
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder één van de vereiste KvK SBI-codes;
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KvK Handelsregister;
 • Uw onderneming mag geen fysieke vestiging hebben op een woonadres. Hiervan uitgezonderd zijn café- en restauranteigenaren die een horecagelegenheid huren, pachten of in eigendom hebben;
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000;
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling;
 • Uw onderneming is geen overheidsbedrijf;
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank;
 • Uw onderneming is niet failliet.

Vanaf 15 april 2020 kan de tegemoetkoming worden aangevraagd. De mogelijkheid bestaat dat aanvullende voorwaarden worden gesteld. Indien dit het geval is, zullen deze aanvullende voorwaarden eveneens op 15 april aanstaande bekend worden gemaakt.

Indien gewenst kunnen wij deze aanvraag voor u verzorgen. Wij beschikken over een eHerkenningsmiddel waarmee we de aanvraag namens u kunnen indienen. Wij verzoeken u dan om de volgende gegevens per ingeschreven onderneming aan te leveren via corona@vanboekel.nl

 • De SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming.
 • Het bankrekeningnummer (IBAN) van uw onderneming.Ingevuld machtigingsformulier.
 • Voor het aanvragen namens u dient u ons te machtigen door middel van een speciaal formulier. Dit formulier treft u aan op de website van het RVO: MACHTIGINGSFORMULIER

Indien u deze aanvraag reeds zelf heeft gedaan of zelf gaat doen, gelieve dit aan ons te laten weten, zodat wij dit in uw dossier kunnen registreren.

Uitstel van betaling van belastingschulden – melding betalingsonmacht niet meer nodig

Het verzoek tot uitstel van betaling brengt normaal gesproken niet automatisch met zich mee dat belastingplichtige daarmee ook een melding van betalingsonmacht indient. Dit zijn twee separate handelingen.

Een melding van betalingsonmacht hoeft echter niet meer afzonderlijk te worden gedaan als het uitstel wordt gedaan in verband met corona voor loonheffingen en/of omzetbelasting. Dit geldt voor zowel de verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Enige onduidelijkheid die er nu nog bestaat is of een en ander ook doorwerkt naar de premies voor de bedrijfstakpensioenfondsen. Die worden namelijk niet expliciet vermeld. We houden het nieuws in de gaten en zullen dit hopelijk tijdig weten te melden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regelingen of de maatregelen als gevolg van het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.