Corona update 25 maart 2020

Via deze berichtgeving willen wij u graag op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen omtrent de diverse steunmaatregelen, In dit bericht informeren we u over de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers, betaling van pensioenpremies en uitstel van betalingen van belastingen en uitbetaling van het vakantiegeld in de hardst getroffen sectoren.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De Vereniging Nederlandse Gemeente heeft aanvullende informatie gepubliceerd over de contouren en voorwaarden van deze regeling. Naar verwachting wordt uiterlijk 25 maart (red: vandaag) de regeling volledig bekend. Deze regeling geldt voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020;

Om in aanmerking te komen moet er aan de volgende eisen worden voldaan:

  • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
  • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
  • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Inmiddels hebben een aantal gemeenten laten weten met voorschotten te gaan werken (voordat de definitieve regeling bekend is). Wilt u hiervoor in aanmerking komen neem dan contact op met uw gemeente.

Betaling premie pensioenfondsen

Pensioenuitvoerders komen ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in acute problemen komen zoveel mogelijk tegemoet. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken. Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, wordt maatwerk geboden. Zo treffen pensioenuitvoerders met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. Hiervoor kunnen individuele werkgevers zich melden bij de uitvoerders. Ook worden – binnen de wettelijke mogelijkheden – de betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen verruimd voor getroffen sectoren en werkgevers. Pensioenuitvoerders voeren bovendien een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van premies.

De pensioenfondsen voor de horeca, detailhandel en reisbranche hebben reeds maatregelen genomen:

Waarschijnlijk zullen ook andere pensioenfondsen met een regeling gaan komen.

Uitstel van betaling van belastingen

Wanneer kan een dergelijk verzoek worden ingediend? Kan bijvoorbeeld nu reeds een verzoek tot uitstel van betaling van de loonbelasting over de periode februari 2020 worden ingediend? Deze dient immers uiterlijk 31 maart 2020 betaald te zijn en een ondernemer weet nu vaak al dat dit niet gaat lukken.

De communicatie over dit onderwerp is helaas onduidelijk. Regel is dat pas uitstel kan worden aangevraagd op het moment dat een aanslag is opgelegd. En dat is bij loonbelasting (en omzetbelasting) pas op het moment dat de belastingdienst een naheffingsaanslag heeft opgelegd. Dus niet op het moment dat de aangifte normaal gesproken betaald had moeten zijn.

Het antwoord op de vraag wanneer uitstel kan worden aangevraagd voor de loonbelasting over de periode februari 2020 luidt dan ook: zodra de naheffingsaanslag ontvangen is. Naar verwachting is dat pas medio april. Eerder uitstel vragen is niet mogelijk.

Voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan uitstel worden aangevraagd op het moment dat een aanslag is opgelegd. Dat kan ook een voorlopige aanslag zijn. Dit moment kan dus afwijken van de hiervoor genoemde naheffingsaanslagen.

Uitbetaling vakantiegeld

Indien bedrijven en instellingen in moeilijkheden komen door de coronacrisis, mogen zij als allerlaatste redmiddel de vakantiebijslag van hun werknemers later uitbetalen. Dat zegt vakbond FNV. Wel merkt de bond hierbij op dat uitstel van betaling nu nog niet aan de orde is.

Tenslotte

Omtrent de aanvraag Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) is helaas nog niets bekend. Zodra een en ander bekend is, brengen wij u uiteraard op de hoogte.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande regelingen of de maatregelen als gevolg het Coronavirus nog vragen hebben, neem dan contact op met uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.