Invoering CO2-heffing

Er wordt een CO2-heffing voor de industrie ingevoerd. Deze ziet hoofdzakelijk op de emissie van broeikasgas bij en voor industriële productie en afvalverbranding. De heffing zal in de eerste plaats gebeuren bij installaties vallend onder het EU ETS. Daarnaast vindt heffing plaats bij afvalverbrandingsinstallaties en installaties met substantiële lachgasuitstoot. Een deel van de uitstoot wordt vrijgesteld. Deze vrijstelling wordt lineair afgebouwd.