Nieuwe btw-regels voor de e-commercesector vanaf 1 juli 2021

Graag brengen wij u op de hoogte van de nieuwe btw-regels die gaan gelden voor e-commerce met goederen binnen de EU.

Wanneer gaan de veranderingen in?

De Europese Raad is akkoord gegaan met het voorstel van de Europese Commissie om de EU-btw-richtlijn e-commerce in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2021.
Oorspronkelijk zou de ingangsdatum 1 januari 2021 zijn, dus dit betekent dat er een half jaar uitstel is verleend. Het uitstel is verleend omdat meerdere bedrijven en lidstaten, waaronder Nederland, aangaven meer tijd nodig te hebben door onder andere de coronacrisis.

Nederland en Duitsland hebben bij de Europese Commissie aangegeven voorstander te zijn van verder uitstel tot 1 januari 2022. Het gaat om grote en complexe wijzigingen, die in ICT-systemen moeten worden ingebouwd en die moeten worden aangesloten op de systemen van de andere lidstaten. Dit vraagt om een zorgvuldige implementatie. Nederland zal zich, in goed overleg met de Europese Commissie en samen met Duitsland, blijven inzetten voor extra uitstel tot 1 januari 2022. Maar zoals het er nu uitziet, gaan de nieuwe regels dus met ingang van 1 juli 2021 gelden.

Voor wie gaan de nieuwe btw-regels gelden?

Ondernemers die goederen leveren aan particulieren in een andere EU-lidstaat kunnen te maken krijgen met de afstandsverkopenregeling. Dit is het geval indien de goederen worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de leverancier en als een drempelbedrag wordt overschreden. Als de afstandsverkopenregeling van toepassing is, is de ondernemer btw verschuldigd in het land van aankomst van de goederen in plaats van het land van vertrek van de goederen. De ondernemer voor wie de afstandsverkopenregeling geldt moet zich voor de btw registreren in iedere EU-lidstaat waar hij afstandsverlopen moet aangeven.

Let op, de regeling voor afstandsverkopen geldt alleen voor leveringen aan klanten/afnemers die geen btw-aangifte doen. Dit zijn:

  • particulieren;
  • ondernemers die uitsluitend vrijgestelde prestaties leveren;
  • rechtspersonen die geen ondernemer zijn;

Drempelbedrag

De regeling voor afstandsverkopen is alleen van toepassing als de vergoedingen (excl. omzetbelasting) voor de leveringen van de goederen naar dezelfde EU-lidstaat in het vorige kalenderjaar of het lopende kalenderjaar een bepaald bedrag te boven gaan (het zgn drempelbedrag voor afstandsverkopen). Dus als in het vorige kalenderjaar het drempelbedrag voor een bepaalde lidstaat is overschreden, dan geldt voor het daaropvolgende kalenderjaar geen drempelbedrag en is direct btw in die EU-lidstaat verschuldigd.

Voorbeeld 1 – Huidige situatie

U levert in 2021 voor 25.000 euro aan goederen aan in België wonende particulieren. Het Belgisch drempelbedrag voor afstandsverkopen is nu nog 35.000 euro. U bent (nog) niet verplicht uw bedrijf in België te registreren en Belgische btw te betalen.

Voorbeeld 2 – Huidige situatie

U levert in 2021 goederen aan Spaanse partculieren. Spanje heeft een drempelbedrag van 35.000 euro. Tot en met maart 2021 is er voor 34.500 euro geleverd. Hierover is Nederlandse btw in rekening gebracht en deze btw is in Nederland aangegeven. Op 5 maart 2021 wordt er voor 700 euro aan goederen verkocht aan een Spaanse particulier. Hiermee wordt het Spaanse drempelbedrag van 35.000 euro overschreden. Over de levering van 700 euro en alle volgende leveringen, moet Spaanse btw in rekening worden gebracht en worden afgedragen aan de Spaanse belastingdienst. Hiervoor moet u zich in Spanje laten registreren als ondernemer en daar Spaanse btw-aangifte doen.

Bepaalde goederen uitgezonderd

De drempel van de regeling voor afstandsverkopen geldt niet bij de levering van:

  • accijnsgoederen naar een ondernemer die geen btw-aangifte doet of een rechtspersoon die geen ondernemer is;
  • nieuwe en bijna nieuwe vervoermiddelen.

De levering van deze goederen is altijd belast in het land waar ze naartoe gaan. De vergoeding voor de levering van de uitgezonderde goederen telt dan ook niet mee bij het bepalen of de geldende drempelbedragen al dan niet zijn overschreden.

De regeling voor afstandsverkopen geldt evenmin voor goederen die met toepassing van de margeregeling worden verkocht.

Wat gaat er veranderen?

Met ingang van (vooralsnog) 1 juli 2021 veranderen de btw-regels voor afstandsverkopen binnen de EU op drie belangrijke punten:

  1. Het drempelbedrag verdwijnt. Dit betekent dat ondernemers al vanaf de eerste afstandsverkoop btw verschuldigd zijn in het land van aankomst van de goederen.
  2. Het doen van btw-aangifte wordt vereenvoudigd. In plaats van dat de ondernemer btw-aangifte moet doen in het land waar de afstandsverkoop is belast, kan hij ervoor kiezen btw-aangifte te doen in de lidstaat waar hij is gevestigd. Zijn eigen lidstaat stuurt de btw aangifte en de betaling dan door naar de lidstaat waar de btw is verschuldigd. Deze aangifte wordt OSS-aangifte (One Stop Shop-aangifte) genoemd.
  3. Het toepassingsgebied van de afstandsverkopenregeling wordt verruimd. Niet alleen wanneer de goederen worden verzonden of vervoerd door of voor rekening van de leverancier is deze regeling van toepassing. Dat geldt ook bij diens indirecte tussenkomst. Met deze verruiming wordt beoogd een halt toe te roepen aan ondernemers die proberen de toepassing van de afstandsverkopenregeling te omzeilen door de particulier zelf een overeenkomst te laten sluiten met de transporteur. Vaak is de leverancier wel bij de totstandkoming van die overeenkomst betrokken.

Vereenvoudiging voor kleine ondernemers

Per 1 juli 2021 vervallen de drempelbedragen voor afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land. Er komt één drempelbedrag van 10.000 euro. Dit drempelbedrag geldt voor alle afstandsverkopen van goederen samen met de verkoop van digitale diensten aan consumenten in de EU. Als het totaalbedrag aan verkopen in de gezamenlijke EU-landen jaarlijks onder de 10.000 blijft, mag er Nederlandse btw in rekening gebracht blijven worden. Het transport van de zending moet hiervoor wel in Nederland beginnen en de ondernemer mag slechts in één EU-lidstaat gevestigd zijn.

Voorbeeld kleine ondernemers

In 2022 verkoopt u voor 4.000 euro goederen aan Italiaanse consumenten en voor 8.000 euro aan Belgische particuliere afnemers, waarbij de goederen vanuit Nederland bij uw klant worden thuisbezorgd. U overschrijdt het drempelbedrag van 10.000 euro. Op de verkopen aan Italië brengt u het Italiaanse btw-tarief in rekening vanaf het moment dat het drempelbedrag van 10.000 euro is overschreden. Vanaf datzelfde moment berekent u op de verkoop aan uw Belgische klanten het Belgische btw-tarief. De verschuldigde btw geeft u aan via de OSS-portal en draagt u af aan de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de btw vervolgens door aan Italië en België.

Er kan overigens ook worden gekozen om de afstandsverkopenregeling toe te blijven passen. Kleine ondernemers die onder de drempel van 10.000 euro blijven, zullen dus moeten kijken of het interessant is om te opteren om de afstandsverkopenregeling toe te passen. Dat zal met name het geval zijn wanneer in het land van aankomst een gunstiger btw-tarief geldt dan in het land van vertrek van de goederen.

Wat zijn de gevolgen voor de praktijk?

Na 1 juli 2021 zullen sommige e-commerce verkopers hun buitenlandse btw-registraties kunnen sluiten. Zij kunnen in plaats daarvan een OSS-aangifte voor de belastingdienst van hun eigen land invullen.

Door de nieuwe regeling wordt er een gelijk speelveld gecreëerd in de EU. Behoudens de vereenvoudiging voor kleine ondernemers zijn immers alle afstandsverkopen belast in het land van aankomst van de goederen. Het maakt voor de particulier dan niet uit bij welke leverancier in de EU hij goederen koopt. Ondernemers die afstandsverkopen verrichten doen er goed aan zich alvast te beraden of zij kiezen voor het doen van OSS-aangifte of dat zij reguliere btw-aangiftes blijven doen.

Een voordeel van OSS-aangifte is dat een buitenlandse btw-registratie en het indienen van btw-aangiften in een andere lidstaat niet meer nodig is. Een nadeel is dat u in een reguliere btw-aangifte de btw op kosten als voorbelasting kunt aftrekken. In de OSS-aangifte is dit niet mogelijk. U moet hiervoor een teruggaafverzoek buitenlandse btw indienen (bij de portal van de Nederlandse Belastingdienst), wat extra werkzaamheden en mogelijke vertraging van teruggaven met zich meebrengt.

Onze verwachting is dat veel ondernemers hun ERP-systemen en bedrijfsprocessen (administratie, facturering) moeten aanpassen – bijvoorbeeld vanwege de gewijzigde omzetdrempels en rapportagemogelijkheden. Anderzijds biedt de uitbreiding van de One Stop Shop ook mogelijkheden om de afwikkeling van de btw-afdracht te vereenvoudigen.

Meer weten?

Laat u goed adviseren wat de nieuwe internationale btw-regels voor u gaan betekenen en welke acties u nu al kunt nemen. Uiteraard denken wij graag met u mee als er aanpassingen nodig zijn voor uw administratie of facturering.

Neem hiervoor contact op met ons via telefoonnummer 013-463 35 33 of stuur een e-mail naar info@vanboekel.nl