Ondersteuning bij de economische gevolgen van het Coronavirus

De nieuwsberichten over het Coronavirus volgen elkaar steeds sneller op en sinds zondag 15 maart bestaan vergaande maatregelen als getroffen door onze overheid om het virus in te dammen. Niet uitgesloten is dat de maatregelen verder en verder zullen gaan in navolging van landen als bijvoorbeeld Frankrijk. De financiële impact op de economie en het bedrijfsleven wordt met de dag groter.

Inmiddels zijn door de overheid diverse steunmaatregelen aangekondigd welke we graag voor u op rij zetten evenals de maatregelen die u zelf kunt en mogelijk zelfs moet nemen om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Eigen maatregelen – Zicht en grip op liquiditeitspositie, ruimte en toekomstige kasstromen

Als gevolg van de pandemie en de genomen maatregelen zullen bij de meeste bedrijven en instellingen de inkomsten en kasstromen sterk teruglopen. Indien u niet in staat bent uw uitgavenpatroon hierop aan te passen, zal uw liquiditeitspositie snel verslechteren. Zicht en grip op de liquiditeitspositie, ruimte en kasstromen en snel en gedegen actie ondernemen is van cruciaal belang:

 • In kaart brengen van de liquiditeitspositie, ruimte en toekomstige kasstromen (oftewel het maken van een liquiditeitsplanning)
 • Optimalisatie van werkkapitaal waaronder:
  • Een tijdige, snelle(re) facturatie
  • Aanscherping van incassoprocedures;
  • Snelle(re) afhandeling van levering, leverings- en/of garantiekwesties;
  • Voorraadbeheersing
  • Oprekken van crediteurentermijnen;
  • In overleg treden met uw stakeholders, uitleggen wat de gevolgen zijn van het virus voor uw bedrijf of instelling, hoe u daarmee omgaat enzovoorts
 • Aanpassingen/ingrepen in de kostenstructuur, inclusief personeelskosten
Overheidsmaatregelen
Werktijdverkorting

Heeft het coronavirus invloed op uw bedrijf en heeft u daardoor tijdelijk minder werk? Is een aantal werknemers hierdoor (tijdelijk, gedeeltelijk) overbodig? Werktijdverkorting, ofwel deeltijd-WW, kan dan een oplossing bieden, uw werknemers krijgen dan voor de niet-gewerkte uren een uitkering via het UWV. Voor personeel dat niet of minder kan worden ingezet, kunnen werkgevers voor maximaal 24 weken een (gedeeltelijke) WW-uitkering aanvragen.

Voorwaarde voor de regeling is in elk geval dat u voor een periode van minimaal twee tot maximaal 24 kalenderweken minstens twintig procent minder werk verwacht als direct gevolg van het coronavirus. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

Het aanvraagproces begint met een aanvraag werktijdverkorting bij het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Bij ontvangst van de vergunning meldt u dit aan het UWV. Na afloop van de vergunning kunt u een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen. De vergunning werktijdverkorting duurt maximaal 6 weken, maar deze kan worden verlengd tot maximaal 24 weken. Tijdens de werktijdverkorting behouden de werknemers recht op hun volledige loon. De gewerkte uren betaalt u als werkgever en de niet-gewerkte uren worden aangevuld door middel van een WW-uitkering.

ZZP’ers kunnen geen beroep doen op de werktijdverkorting, omdat zij geen personeel in dienst hebben. Voor hen staat beroep open op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) dat wordt uitgevoerd door gemeenten. ZZP’ers die hierop beroep willen doen, kunnen zich wenden tot de gemeenten waar zij staan ingeschreven.

Verzoek om bijzonder uitstel van betaling

Er bestaat de mogelijkheid tot een verzoek om bijzonder uitstel van betaling. Dit geldt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. In het schriftelijk verzoek moet de oorzaak van de betalingsproblemen worden opgenomen, de – naar verwachting – tijdelijke aard van de betalingsproblemen en er moet sprake zijn van een levensvatbare onderneming. Een derde deskundige zal hierover ook een verklaring moeten afgeven. Het kan zijn dat de Belastingdienst om zekerheid vraagt of nadere voorwaarden stelt.

De invordering wordt stopgezet zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is gekomen. De individuele beoordeling zal later plaatsvinden. Logischerwijs gaan er veel verzoeken binnenkomen, waardoor de behandeltijden kunnen oplopen. Om ondernemers en instellingen verder tegemoet te komen zal de Belastingdienst een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Let op: het indienen van een verzoek om uitstel van betaling ontslaat de belastingplichtige niet van het tijdig indienen van de aangifte.

Bij structurele betalingsproblemen gelden andere regels. Uitstel van betaling is dan ook mogelijk. In beginsel zal dan volledige zekerheid worden gevraagd door de Belastingdienst en is ook het melden van betalingsonmacht nodig om daarmee bestuurdersaansprakelijkheid te beperken.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Kredietverlening

De ontwikkeling van resultaten en kasstromen dienen als aangegeven nauwlettend te worden gevolgd alsmede hun impact op de financieringsafspraken. Indien de afspraken in de (nabije) toekomst in het geding dreigen te komen, doet u er verstandig aan tijdig en proactief in overleg te treden met uw bank. Mogelijke oplossingen voor dergelijke situaties zijn het overeenkomen van een ‘covenant holiday’, het heronderhandelen van de (financiële) convenanten, het uitstellen van aflossings-verplichtingen en/of het ophogen van het bestaande limiet c.q. het aanvragen van een noodkrediet.

Inmiddels werkt onze overheid aan een pakket maatregelen met als doel het makkelijker te maken voor financiers om (tijdelijke) oplossingen aan te bieden. Zo gaat de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling versneld open. De regeling is vanaf maandag 16 maart operationeel en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Daarnaast implementeert de Europese Centrale Bank (ECB) maatregelen om de kredietverlening door banken aan bedrijven te stimuleren. Verwacht mag worden dat de stimuleringsmaatregelen van de nationale en internationale overheden worden opgeschaald als ze verwachten dat de effecten van de coronacrisis langduriger en heviger zijn.

Ondanks de stimuleringsmaatregelen bestaat de verwachting dat kredietverschaffers terughoudend zullen zijn met het aanbieden van extra kredieten en extra flexibiliteit. Het presenteren van een impactanalyse en een gedegen, doortimmerd plan is van doorslaggevende betekenis bij aanvragen.

Van Boekel accountants en adviseurs ondersteunt u bij alle bovenstaande maatregelen. Indien u dit wenst of hierover meer informatie wenst, neem dan contact op met uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.