Politiek anno 2018: zwieren, zwaaien, kontjes draaien…

Tijdens de vele presentaties die ik voor u op kantoor heb mogen verzorgen, geef ik altijd aan dat de dynamiek van het vak belastingadviseur mij zo aanspreekt. Dat is nog steeds zo, maar bovenstaande titel doet vermoeden dat het soms ook té dynamisch is.

De originele spreuk luidt ‘zwieren zwaaien, rondjes draaien’ en verwijst naar het ultieme kermisgevoel. In bovenstaande titel heb ik de vrijheid genomen om de spreuk enigszins te verbasteren en ‘rondjes’ te vervangen door ‘kontjes’. Reden hiervan is dat ik bij het huidige kabinetsbeleid niet alleen horendol wordt van de vele richtingen die het op gaat (zwieren), maar tevens (en juist vooral) gek wordt van het voortdurende gedraai (kontjes draaien).

Onderstaande definitie van het woord ‘draaikont’ spreekt boekdelen:

draaikont v/m

  1. (informeel) iemand die voortdurend van mening verandert, draaier, weerhaan, wiebelkont
  • je zal als politicus toch maar worden uitgemaakt voor draaikont

Vooral de toevoeging ‘je zal als politicus toch maar worden uitgemaakt voor draaikont’ is typerend. De huidige kabinetsleden lijken daar namelijk helemaal niet zo’n last van te hebben getuige hun weifelend gedrag ten aanzien van het voornemen tot het afschaffen van de dividendbelasting.

Er was de laatste maanden zoveel media-aandacht over de dividendbelasting dat het bijna niet uit kon blijven dat het kabinet zou draaien. En dat gebeurde gisteren dan ook. Je kon erop wachten.

Door middel van een persbericht werd gisteren in de loop van de middag aangekondigd dat de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting uiteindelijk toch niet doorgaat. De 1,9 miljard euro die daarmee bespaard wordt, zal op een andere wijze ten goede komen aan het versterken van het vestigingsklimaat.

Weer een wijziging dus. In ieder geval blijft het zo wel lekker dynamisch…

Ik neem u graag mee naar een selectie uit de nieuwe voorstellen. In deze Kamerbrief staan ook de overige voorstellen opgenomen.

 

  1. Verdere verlaging tarief vennootschapsbelasting

 

De tarieven in de vennootschapsbelasting worden extra verlaagd: 20,5% voor winsten vanaf € 200.000 en 15% voor winsten tot € 200.000. De afbouw vindt de komende jaren gefaseerd plaats. Onderstaand een overzicht:

 

Jaar Winst tot € 200.000 Winst vanaf € 200.000
2018 20% 25%
2019 19% 25%
2020 17,5% 22,5%
2021 15% 20,5%

 

  1. Verlaging werkgeverslasten op arbeid

 

Vanaf 2021 reserveert het kabinet een bedrag van € 200 miljoen om de werkgeverslasten op arbeid te verlagen. Precieze invulling van deze tegemoetkoming is nog niet bekend. Het is altijd afwachten wat er van een dergelijke ‘holle’ toezegging resteert op het moment dat het zover is. We wachten het af.

 

  1. Overgangsrecht beperking afschrijving gebouwen

 

Met ingang van 1 januari 2019 zou er in de vennootschapsbelasting een beperking gaan gelden voor de afschrijvingen op gebouwen. Voor gebouwen in eigen gebruik zou nog slechts afgeschreven mogen worden totdat 100% van de WOZ-waarde is bereikt (nu nog 50%). Er wordt nu een overgangsregeling voorgesteld op grond waarvan voor gebouwen die reeds voor 1 januari 2019 in gebruik zijn genomen en waarop op dat moment nog geen 3 jaar is afgeschreven het huidige regime nog 3 jaar blijft gelden.

 

  1. Verzachten rekening-courantmaatregel directeuren-grootaandeelhouders

 

Daags na het presenteren van het belastingplan 2019 werd duidelijk dat het kabinet ook ‘stiekem’ nog wat aanvullende maatregelen had weggemoffeld die vele ondernemers direct in hun portemonnee zouden raken.

In het voorjaar van 2019 zouden er namelijk nadere plannen worden gepresenteerd op grond waarvan excessief lenen van de eigen BV zou worden tegengegaan. Niet alleen excessieve rekening-courantschulden bij de eigen BV zouden worden aangepakt, maar ook voor bijvoorbeeld leningen ten behoeve van de eigen woning zou aangepast beleid worden geïntroduceerd. Het nieuws sloeg in als een bom. Weliswaar werd al jaren gezinspeeld op een mogelijke beperking van lenen van de eigen BV, maar nu het zo concreet werd gepresenteerd, was het toch even slikken. De regeling zou pas ingaan op 1 januari 2022, maar dat moment staat al snel voor de deur.

Bij rekening-courantschulden die meer bedragen dan € 500.000 zou het meerdere als dividend in aanmerking moeten worden genomen en tegen 25% belast worden. In de nieuwe plannen is dit nog steeds zo.

Wel wordt (gelukkig) een tegemoetkoming gegeven voor eigen woningleningen. Deze mogen ook onder de nieuwe wetgeving vanuit een eigen BV worden verstrekt zonder daarbij beperkt te worden door de eerder genoemde grens van € 500.000. Over de eerder aangekondigde ingangsdatum van 1 januari 2022 wordt niet gerept. Ik ga er gemakshalve vanuit dat deze datum in stand blijft, maar met het huidige kabinet is niets wat het lijkt. Een kontje is zo gedraaid…

 

  1. Aanpassing inbrengdatum correctie box 2 tarief

 

In de Kamerbrief wordt ook summier verwezen naar de correctie van het box 2-tarief. In samenhang met de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting zou het tarief van box 2 gefaseerd verhoogd worden. In eerste aanleg tot een percentage van uiteindelijk 28,5%. Tijdens Prinsjesdag werd dit naar beneden bijgesteld tot 26,9%.

Op 10 oktober jl. heeft de Tweede Kamer besloten de datum waarop de Tweede Kamer verder praat over de voorgenomen correctie van het box 2 tarief uit te stellen. Vraag is wat dit uitstel ons uiteindelijk gaat brengen? Wordt het tarief van box 2 nu (weer) aangepast omdat de tarieven in de vennootschapsbelasting weer verder zijn verlaagd? Dit zou wel logisch zijn. Het verschil tussen belastingheffing van een IB-ondernemer (bijvoorbeeld eenmanszaak) of een VpB-ondernemer (BV) mag immers niet te groot worden. Ik moet u vooralsnog het antwoord schuldig blijven.

 

Tot slot

 

U ziet wel: fiscaliteit staat nooit stil. Ondanks mijn klaagzang in de inleiding bij dit artikel ben ik daar overwegend ook nog steeds erg blij mee. Wel realiseer ik me dat het voor u als ondernemer steeds lastiger wordt om door de bomen het bos nog te kunnen zien. Graag helpen wij u daarbij. Door middel van dit soort artikelen, onze nieuwsbrieven en de informatiebijeenkomsten bij ons op kantoor. En heeft u vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Graag maak ik direct van de gelegenheid gebruik om uw aandacht te vragen voor de eerste Van Boekel Halloweenparty op woensdag 31 oktober. Onder het motto “Griezelen bij Van Boekel” nemen wij u op ludieke doch informatieve wijze mee naar een aantal onderwerpen die u allen raakt. U kunt zich via de link aanmelden voor de bijeenkomst.

 

Met vriendelijke groet,

namens Van Boekel accountants en adviseurs

Joris Verhoof