Steunpakket aan maatregelen

Wat zich al eerder liet aanzien in de diverse media, de aankondiging van een “kanon aan steunmaatregelen” lijkt gisteravond realiteit geworden: Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven en instellingen blijft.

De maatregelen:

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Bij een terugval in omzet van minimaal 20%, kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd. Afhankelijk van het omzetverlies kan de tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonsom belopen. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Uitvoerders van deze regeling zijn onze gemeenten.

3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Eerder berichtten we u al over de maatregelen in de vorm van uitstel van betaling voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt men langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

4. Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Qredits, financierder van kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen, stelt een tijdelijke crisismaatregel open: uitstel van aflossing wordt aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode wordt verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

6. Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

7. Overleggen over toeristenbelasting en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

8. Compensatieregeling getroffen sectoren

Het kabinet komt voor hard geraakte sectoren als horeca en toerisme met een compensatieregeling Deze regeling wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) melden bedrijven zich bij hun kredietverstrekker.

Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. Uiteraard begeleiden wij u hierbij.

De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken,
1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten en Werkgelegenheid en
2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers, worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

Voor antwoord op veel gestelde vragen kunt u ook terecht op de volgende website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen

Van Boekel accountants en adviseurs ondersteunt u bij alle bovenstaande maatregelen. Indien u dit wenst of hierover meer informatie wenst, neem dan contact op met uw relatiebeheerder en/of het management team van Van Boekel accountants en adviseurs.