Subsidieregeling praktijkleren, u heeft nog maar een paar dagen!

Heeft u in het studiejaar 2015/2016 een student of leerling begeleid, dan kunt u gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren. U moet alleen wel snel zijn, want deze regeling loopt op 15 september al af.

 

Voor welke doelgroepen kunt u de subsidieregeling aanvragen?

Bedrijven of organisaties kunnen in aanmerking komen voor de subsidie praktijkleren als zij aan een leerling/student/deelnemer uit een van de volgende sectoren begeleiding bieden:

 

Vmbo
Leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van eenstartkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.

 

Mbo
Deelnemers aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.

Let op: deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) komen niet in aanmerking voor subsidie. Dit geldt ook voor deelnemers aan de Derde Leerweg, EVC-trajecten en specifieke maatwerktrajecten (geen mbo bbl-opleidingen).

Hbo

Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de CROHO-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om de opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.

Let op: deelnemers aan een voltijdopleiding hbo vallen niet onder de subsidieregeling.

Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)
1. Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon.
2. Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding volgen tot technologisch ontwerper. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst is gesloten tussen die organisatie en een universiteit, die de werknemer begeleidt.
Als technologisch ontwerpers in opleiding (toio) bij het 2e deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon uitvoeren, kan de begeleidende partij ook subsidie ontvangen.


Let op: deelnemers aan universitaire voltijdopleidingen vallen niet onder de subsidieregeling.

 

Administratie bijhouden

Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling, dient u een administratie van de aanwezigheid, behaalde kwalificaties en (praktijk)begeleiding van de leerling / deelnemer /student /werknemer bij te houden. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) legt geen voorschriften op hoe de administratie precies gevoerd moet worden. Het uitgangspunt van de RVO is dat de werkgever bij de begeleiding van een student of leerling vaak al beschikt over de benodigde administratieve registraties en vastleggingen. Zorg er in ieder geval voor dat u een praktijkovereenkomst/leerovereenkomst en een kopie van een geldig identiteitsbewijs in uw dossier heeft.

 

Aanvraag indienen

De subsidieaanvraag dient door de werkgevervóór 15 september 2016, 17.00 uur te worden ingediend, na afloop van het studiejaar waarvoor subsidie wordt gevraagd. Er zal achteraf steekproefsgewijs controle plaatsvinden door de RVO.

 

Subsidie verdeling

Jaarlijks na afloop, maar voor het einde van het kalenderjaar, vindt de verdeling van de beschikbare subsidie plaats over alle kwalificerende werkgevers die op tijd hun aanvraag hebben ingediend.

De verdeling gebeurt op basis van het aantal door hen gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen. Het bedrag per plaats is gemaximeerd op € 2.700. Het te ontvangen subsidiebedrag is voor werkgevers op voorhand dus niet bekend.

 

Wij helpen u graag bij uw aanvraag.

 

Uiteraard kunnen wij de subsidieaanvraag voor u verzorgen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de afdeling salarisadministratie op telefoonnummer 013-4633533 of stuur een mail naar salaris@vanboekel.nl.

Bron: Fri, 09 Sep 2016 08:59:11 +0100